Biologické centrum Akademie v?d, Hydrobiologický ústav FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Novinky

Duben 2008

Nae strnky konen dostaly nov grafick kabt. Pi tto pleitosti bychom rdi vechny nvtevnky upozornili vstavu fotografi s nzvem Mikrosvt. Jedn se o celosttn pehldku mikrofotografi z rznch obor vdeck innosti. Detailn informace o akci se objev v prbhu roku. Vstava Mikrosvt se uskuten v Galerii Nahoe v eskch Budjovicch a potrv od 14. jna do 28. listopadu 2008.

Z 2007

Asi je u trochu nepatin se neustle omlouvat za nedostatek aktualizac naich strnek. Cel lto jsme strvili v ternu a natst jsme zskali spoustu zajmavch vsledk a poznatk, kter ji brzy petavme do podoby impaktovanch publikac :-). Na podzim plnujeme zmnu vzhledu naich strnek, pidn dalch fotografi do naeho FytoAtlasu a Galerie a dal pekvapen. Doufme, e se Vm pipravovan zmny budou lbit.

erven 2007

Pro samou prci jsme trochu zanedbali aktualizaci naich strnek a ji dlouho jsme nepidali dn novinky. Ony ale ani dn nov zajmavosti nebyly. A te konen se nalo nco, co stoj za zmnku. Dne 26. ervna 2007 probhne v Dietrichsteinskm palci v Brn (Zeln trh 8) vernis vstavy fotografi Petra Znachora s nzvem Plankton (bohuel bez autora, kter je v danm termnu zaneprzdnn jinde :-(). Vstava podan ve spoluprci s Hydrobiologickou laborato Moravskho zemskho muzea potrv a do 13. jna, take ppadn zjemci maj dost asu aby se pisli podvat. K vidn budou krom mikrofotografi z naeho Fytoatlasu tak nkter fotky z na webov galerie, nap. leteck zbry vodnho kvtu atd. Vichni jste srden zvni.

Bezen 2007

Fotografick vstava Frantika Weydy a Petr Znachora s nzvem "Mikroskopick obrazy" byla ocenna cenou Frantika Dvoka za nejlep vstavn expozici uvedenou v Galerii Nahoe v roce 2006. Blahopejeme.

nor 2007

Omlouvme se za doasn vpadek naich strnek, kter byl zpsoben aktualizac databze na serveru. Nyn by ji mlo bt ve v podku.

Z 2006

S radost oznamujeme, e mikrofotografie sinice Anabaena planktonica ocenn v souti Olympus Bioscapes se objevila na tituln stran srpnovho sla asopisu American Laboratory.

ervenec 2006

Protoe dolo k enormnmu nrstu spamu na naem chatu, byli jsme ho nuceni doasn znepstupnit. Litujeme :-(.

erven 2006

S radost oznamujeme, e se nm podailo vydat novou srii mikroskopickch pohlednic as a sinic. Vydn tto srie finann podpoila firma Olympus a st nklad byle hrazena tak z projektu EU ALTER-Net. Cel srie s nzvem "Rozmanitost vodnho svta: asy a sinice" je k dispozici na adrese na laboratoe.

Kvten 2006

V tomto msci byl konen otitn n lnek o sloen vodnho kvtu a koncentraci microcystin v naich pehradch. Pro zjemce je zde ke staen.

Duben 2006

Tak jete nezkonila jedna vstava a u tu mme pozvnku na dal. Tentokrt se jedn o vstavu "Mikroskopick obrazy" autor Petra Znachora a Frantika Weydy, kter se uskuten v kvtnu 2006 v eskobudjovick Galerii Nahoe. Slavnostn vernis probhne v ter 2. kvtna od 17 hodin. Katalog vstavy je mon sthnout zde.

Bhem minulho msce jsme zaznamenali vce ne 1000 pstup na nae webov strnky. Bezen se tak stal nejspnjm mscem v historii webov prezentace na laboratoe. Jen tak dl :-).

Bezen 2006

V asopise Computer 5/06 vylo strun hodnocen na strnky. Autoi recenze povauj vzhled strnky za pjemn a vyzdvihuj validn HTML kd s minimem chyb. Naopak mrn matouc se zd bt menu nov vznikajc Sbrky sinic a tak diskusn frum, kde dochz k promchn rznojazynch pspvk. Strnka zskala v celkovm hodnocen 3,5 bodu z 5 monch, co povaujeme za spch. Na zmnnch nedostatcch se pokusme zapracovat :-)).

27. bezna zan vstava "Mikrosvt v kapce vody", kter se uskuten v prostorch Matematicko fyzikln fakulty UK v Praze (Ke Karlovu 3, Praha 2). Vstava potrv cca. jeden msc a budete si zde moci prohldnout velkoformtov zvteniny planktonnch as a sinic skrvajcch se v obyejn kapce vody. Vichni jste srden zvni.

nor 2006

V souvislosti s reorganizac stav Akademie vd v eskch Budjovicch dolo od Novho roku ke zmn nzvu naeho pracovit. V souasnosti je oficiln nzev Biologick centrum AV R, Hydrobiologick stav. Nzev na laboratoe zstv i nadle stejn.

Leden 2006

Do sekce FytoAtlas bylo pidno edest novch fotograf. Na mnoha z nich se objevuj druhy, kter nm doposud chybly. I pesto je stle co fotit. Od nynjka budou do atlasu pibvat i druhy, kter nejsou striktn planktonn, a na kter narazme v rmci naeho vzkumu. Pokud snad najdete v naem atlasu njakou chybu nebo nepesnost, budeme rdi, kdy ns na ni upozornte. Vem, kte zavitte na nai strnku pejeme hodn spch v novm roce a vme, e nm zachovte pze.

Na zvr uvdme pro zajmavost nkter statistick data. Za prvn rok existence naich strnek je navtvilo okolo 5 tisc nvtvnk z 65 zem svta. Tetina nvtvnk byla z esk republiky. Celkem bylo staeno pes 3,5 GB dat. Nejnavtvovanj st na strnky se stal podle oekvn FytoAtlas.


Listopad 2005

S potenm oznamujeme, e jedna z fotografi v naem fotoatlasu obdrela estn uznn v mezinrodn souti Olympus Bioscapes o nejlep mikroskopickou fotografii.

jen 2005

Pracovnci na laboratoe a Hydrobiologickho stavu si dovoluj pozvat vechny zjemce na 5. mezinrodn konferenci vnovanou ndrov limnologii. Konference bude probhat od 27. srpna do 2. z 2006 v Brn. V rmci n se uskuten tak satelitn workshop na tma sinice a problmy spojen s jejich hromadnm rozvojem. Vce se mete dozvdt na oficilnch strnkch konference www.reslim2006.cz. Informan letk si je mon sthnout zde.

Z 2005

U pleitosti 14. pracovnho setkn IAP se uskutenila vstava mikrofotografi Petra Znachora v tureck Sapance (4.-11. z 2005). Fotografie as a sinic vzbudily znanou pozornost. Po skonen vstavy byly fotografie pedny organiztorm tohoto setkn jako vraz uznn a vdnosti za pjemn chvle strven v Turecku. Nkolik fotografi z vernise vstavy je zde a zde.

Srpen 2005

V eskm vydni asopisu Scientific American (ervenec 2005) vyel lnek Petra Znachora o vodnch kvtech sinic. lnek obsahujc mnostv mikroskopickch fotografi z na galerie shrnuje souasn poznatky a pibliuje tenm v mdich asto diskutovanou problematiku. Pdf soubor si mete sthnout zde.

Ve stejnm sle zmiovanho asopisu je tak lnek autor Znachora a Lodeov o hromadnm vskytu tropick asy Pleodorina indica v ece Mali pmo v centru eskch Budjovic (viz lnek na stejn tma v Hydrobiologii). lnek je doplnn aktulnmi informacemi z roku 2004 a 2005, pdf naleznete zde.

erven 2005

Tak konen vyel v asopise Hydrobiologia n lnek o hromadnm vskytu jedn tropick asy v ece Mali pmo v centru eskch Budjovic. Pro pipomenut, cel se to udlo v srpnu roku 2003, kdy panovala po vtinu lta tropick vedra. Na ece se objevily velk npadn chuchvalce, kter msty pokrvaly eku od jednoho behu k druhmu. Pod mikroskopem jsme zjistili, e jsou tvoeny velkm mnostvm cenobi (koloni) sloench z kulatch bikatch bunk. Cel kaz trval pouze nkolik dn a pot tato tropick asa zmizela. Jak se ukzalo druh rok, asa v ece peila zimu a opt se stala ve stejnm obdob dominantn, i kdy jej mnostv nebylo takov, jako v pedchozm roce. Uvidme, co s touto asou udl bagrovn nho koryta, kter probhlo v kvtnu a ervnu 2005. Pro zjemce je zde PDF soubor s nam lnkem.

Pipravili jsme novou pohlednici na laboratoe, na kter je krom nkolika mikrofotografi tak leteck pohled na ndr mov. V ppad zjmu o tuto pohlednici a dal informan materily, pite na mou e-mailovou adresu.

Ve stedu 25. kvtna se na eskobudjovick Hvzdrn a planetriu uskuten pednka Petra Znachora, jej tma je shodn s prv probhajc vstavou. Zatek pednky: 19:00.

Od 1. bezna 2005 je na Hvzdrn a planetriu v eskch Budjovicch instalovna vstava fotografi Petra Znachora "Kvty vody - asy, sinice a vodn kvty v naich pehradch". Vstava potrv pravdpodobn a do konce ervna 2005. Vichni jste srden zvni.

Dne 17. nora 2005 se uskuten na Hydrobiologickm stavu v eskch Budjovicch semin M. Dignuma (Centre for Limnology, Netherlands Institute of Ecology, Nieuwersluis & Department of Aquatic Microbiology, University of Amsterdam, The Netherlands) "Clarifying a eutrophic shallow lake". Zatek 14:00 ve velk zasedace.

Byl vytvoen informan materil pro veejnost ve form leporela, kter shrnuje vsledky ptiletho vzorkovn naich pehrad. stednm tmatem jsou sinice a vodn kvty.

V pondl 29. listopadu 2004 se uskutenila slavnostn vernis vstavy mikrofotografi Petra Znachora "asy, sinice a vodn kvty v naich pehradch" v Knihkupectv Academia na Vclavskm nmst 34 v Praze. Vstava potrv cel prosinec.

Zahjen provozu tchto strnek 2. prosince 2004---
© 2024 FytoPlankton.cz - Laborato ekologie fytoplanktonu
Biologick centrum Akademie vd R, Hydrobiologick stav